(1)
E Sharma; B S Arora. Phytochemical Study of Nothapodytes Foetida by LC-ESI-MS. J. Chem. En. Sci. A. 2015, 2, 9-18.